Polityka prywatności - Immobilis Obsługa Nieruchomości
3
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-3,edgt-core-1.3,ajax_fade,page_not_loaded,,hudson-ver-3.3, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
„IMMOBILIS” OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

INFORMACJE WSTĘPNE

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, zwanego dalej „RODO” – w trosce o komfort i bezpieczeństwo  osób, które powierzają nam swoje dane osobowe, przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych.

 

Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Immobilis Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Focha 12, 85-070, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000327244 i posługująca się numerem NIP 9671306630, zwana dalej „Administratorem”.

 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Aby świadczyć Państwu usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. realizacji zadań zarządcy, zarządu lub administratora nieruchomości na mocy ustawy o własności lokali, umowy o zarządzanie lub administrowanie nieruchomością lub w związku z powołaniem zarządu w innej formie dopuszczalnej prawem, w tym: prowadzenie wykazu właścicieli lokali, prowadzenie rozrachunków finansowych lokali, prowadzenie korespondencji związanej z własnością lokalu – na podstawie art. 6 ust 1. pkt b i f RODO,
 2. ustalenia zasad współpracy oraz warunków zawarcia umowy oraz realizacji postanowień i wykonania zawartej umowy i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu – na podstawie art. 6 ust 1. pkt b RODO,
 3. wypełnienia naszych obowiązków prawnych, w tym do spełnienia obowiązków związanych z rozliczeniami finansowymi, podatkowymi i dotyczącymi składek – na podstawie art. 6 ust 1. pkt c RODO,
 4. obsługi zgłoszeń w formie formularza – na podstawie art. 6 ust 1. pkt a RODO,
 5. realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym do ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust 1. pkt f RODO.

W celu realizacji zadań zarządcy, zarządu lub administratora nieruchomości przetwarzamy takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, adres lokalu, adres email, numer telefonu, adres do korespondencji, adres i firma przedsiębiorcy.

W celu przygotowania i realizacji umowy przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, adres, PESEL lub serię i numer dowodu osobistego, NIP, REGON, adres i firma przedsiębiorcy.

W celach obsługi formularza zgłoszeniowego przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, nr telefonu, adres email.

W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Spółki, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy.

 

Cookies:
 1. Spółka na stronie www wykorzystuje pliki cookies dzięki którym: dostosowuje się zawartość stron internetowych do Państwa preferencji i indywidualnych potrzeb m.in. wybrany język strony, kolor, układ, rozmieszczenie treści; tworzone są anonimowe statystyki odwiedzalności serwisu, a także sposobu korzystania ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości; W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym.
 2. Tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci.

 

Prawo wycofania zgody:

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:

 1. wysłać wiadomość na adres email: kontakt@immobilis.pl
 2. bądź tradycyjnie na adres Spółki.

 

Konieczność podania danych osobowych:

Dane osobowe członków wspólnoty mieszkaniowej zarządca nieruchomości przekazuje podmiotom współrealizującym obowiązki w zakresie zarządzania lub administrowania nieruchomością, które przetwarzają dane w jego imieniu w związku z wykonywaniem przeglądów i serwisów technicznych, zgłoszeń gwarancyjnych oraz windykacji należności. Zbierane dane osobowe nie są przekazywane odbiorcom danych, ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
Podanie jakichkolwiek innych danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, w celu skorzystania z usługi lub aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług świadczonych przez Administratora lub podmioty trzecie (inni Administratorzy Danych lub Podmioty Przetwarzające dane).
Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego, nie podlega ocenie przez system informatyczny.

 

Odbiorcy danych osobowych:
 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe, rozliczeniowo- rachunkowe, prawne i podatkowe, notarialne, kurierskie, informatyczne, telekomunikacyjne i dotyczące obsługi systemów informatycznych i strony internetowej.
 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich:

Co do zasady nie przekazujemy danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach części z usług i technologii, z których korzystamy (a które są świadczone przez podmioty posiadające siedzibę poza EOG) przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom gwarantującym, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

 

Okres przetwarzania danych osobowych:
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Według szczegółowych okresów, dane osobowe przetwarzamy przez okres:
  1. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
  2. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych;
  3. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
  4. w odniesieniu do dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przewidzianego zgodnie z przepisami prawa właściwych dla danego roszczenia i podmiotu go dochodzącego okresowi przedawnienia roszczenia.

 

Uprawnienia podmiotów danych:
 1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych; sprostowania danych osobowych; usunięcia danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych osobowych; niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
 2. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 3. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez wysłanie wiadomości bezpośrednio na adres email: kontakt@immobilis.pl.

 

Prawo do wniesienia skargi::

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Postanowienia końcowe::
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona drogą elektroniczną poprzez umieszczenie Polityki na stronie internetowej administratora.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 września 2022 roku.