Regulamin eBOK - Immobilis Obsługa Nieruchomości
20405
page-template-default,page,page-id-20405,edgt-core-1.3,ajax_fade,page_not_loaded,,hudson-ver-3.3, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Regulamin eBOK

Regulamin korzystania z usługi eBOK

 

Rozdział I. DEFINICJE

Immobilis – Immobilis Obsługa Nieruchomości sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy (kod pocztowy 85-070), przy ul. Focha 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000327244, NIP: 9671306630, REGON 34056562900000 o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł, adres mailowy: kontakt@immobilis.nieruchomosci.pl

eBOK – funkcjonalność udostępniana przez Immobilis za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej zapewniająca Użytkownikowi dostęp do Konta Użytkownika.

Usługa – określona niniejszym Regulaminem Usługa polegająca na udostępnianiu przez Immobilis dokumentów w postaci elektronicznej za pośrednictwem eBOK oraz możliwości wglądu do informacji i danych Użytkownika i lokalu, a także dokonywania zgłoszeń.

Użytkownik – każda osoba korzystająca z eBOK.

Konto – indywidualne konto Użytkownika udostępnione w ramach eBOK, do którego ma dostęp tylko Użytkownik.

Login – ciąg znaków nadawany podczas aktywacji, stanowiący identyfikator służący do zalogowania do Konta w eBOK.

Hasło – ciąg znaków zabezpieczający przed nieuprawnionym dostępem do eBOK, podawany przez Użytkownika w procesie aktywacji Konta do eBOK.

Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Usługi.

 

Rozdział II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawiera się poprzez zarejestrowanie Konta Użytkownika. Usługa jest świadczona na podstawie Ustawy oraz Regulaminu, które określają zasady i warunki świadczenia Usługi drogą elektroniczną.
 2. Użytkownikiem eBOK może zostać osoba, która od Immobilis otrzyma dostęp do Usługi.
 3. Do poprawnego działania eBOK, wymagane jest korzystanie z przeglądarki internetowej, umożliwiającej przeglądanie dokumentów w standardzie HTML lub urządzenia mobilnego z systemem Android, systemem operacyjnym Apple Inc. (iOS, iPadOS) lub Huawei Mobile Services oraz pobranie aplikacji mobilnej z Google Play, App Store lub AppGallery.
 4. Do celów świadczenia Usługi niezbędne jest przekazanie danych aktywacyjnych.
 5. Immobilis zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, w tym zaprzestania świadczenia Usługi. Immobilis może dokonywać zmian postanowień Regulaminu w zakresie:
  1. zmian w systemach teleinformatycznych Immobilis, w szczególności w systemach, na bazie których funkcjonuje eBOK;
  2. zmian funkcjonalności Usługi;
  3. zmian wynikających z aktów prawnych wpływających na kształt Usługi;
  4. zmiany sposobu organizacji świadczenia Usługi przez Immobilis;
  5. zamiaru zakończenia świadczenia Usługi przez Immobilis.
 6. Immobilis zawiadomi Użytkownika z 14-dniowym wyprzedzeniem o zmianie Regulaminu za pośrednictwem eBOK lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej dostarczonej na adres e-mail Użytkownika. Użytkownik, w takim przypadku, może wypowiedzieć Regulamin w terminie 14 dni od otrzymania ww. zawiadomienia. Immobilis zakończy świadczenie Usługi w terminie do 14 dni od otrzymania wypowiedzenia Regulaminu. Powyższe nie stanowi zaprzestania realizowania pozostałych usług przez Immobilis, jeżeli wynikają z innej podstawy prawnej.
 7. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Usługi, Immobilis ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia działania Usługi, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac serwisowych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Usługi.
 8. Regulamin jest dostępny w serwisie eBOK, na stronie internetowej Immobilis pod zakładką „eBok” oraz w siedzibie Immobilis.
 9. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego opublikowania.
 10. Korzystanie z eBOK jest możliwe wyłącznie pod warunkiem akceptacji warunków Regulaminu.
 11. Funkcjonowanie eBOK nadzoruje Immobilis, z którym kontakt jest możliwy poprzez adres mailowy Immobilis oraz za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego w eBOK.
 12. Użytkownikom zabrania się dostarczania za pośrednictwem eBOK treści o charakterze bezprawnym.

 

Rozdział III. USŁUGI OFEROWANE ZA POŚREDNICTWEM eBOK
 1. W ramach eBOK, Użytkownik ma możliwość czynności takich jak:
  1. przegląd informacji o aktualnych i archiwalnych rozliczeniach;
  2. bieżące monitorowanie o zużyciu mediów’
  3. przekazanie poprzez formularz kontaktowy reklamacji, uwag, wniosków, co do których nie jest wymagana szczególna forma;
  4. podawanie stanu licznika wodomierza
 2. W zakresie, w jakim nie będzie to wymagało zmiany niniejszego Regulaminu, Immobilis zastrzega sobie prawo do modyfikacji w każdym czasie Usługi.

 

Rozdział IV. AKTYWACJA USŁUGI
 1. Aktywacja przez Użytkownika Usługi w eBOK następuje na podstawie indywidualnego Loginu nadanego Użytkownikowi przez Immobilis.
 2. W celu aktywacji Konta eBOK niezbędne jest zarejestrowanie się przez Użytkownika do eBOK i podanie danych aktywacyjnych.
 3. Zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć swój Login oraz Hasło przed dostępem osób nieuprawnionych. Zabronione jest w szczególności przekazywanie Loginu oraz Hasła osobom trzecim. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie skutki wynikłe z dostępu do eBOK przez osoby trzecie, które w jakikolwiek sposób weszły w posiadanie Loginu i Hasła lub przejęły konto właściwe dla Usługi za pomocą której Użytkownik loguje się do eBOK, z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
 4. Po zalogowaniu do Konta eBOK w dowolnym momencie, Użytkownik ma możliwość zmiany Hasła lub Loginu na inne. Zmiana Loginu nie stanowi w szczególności wypowiedzenia ani zmiany Regulaminu.
 5. Immobilis zobowiązany jest do usunięcia z eBOK danych Użytkownika na każde jego żądanie zgłoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Immobilis albo przez eBOK. Żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z wypowiedzeniem Regulaminu.

 

Rozdział V. KORZYSTANIE Z USŁUG eBOK
 1. eBOK jest dostępny dla Użytkowników 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Immobilis zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do eBOK w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji lub innych prac związanych z systemem informatycznym.
 2. Immobilis ma prawo zablokować dostęp do Konta w przypadku:
  • stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
  • stwierdzenia korzystania w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich lub ogólnie przyjęte normy społeczne;
  • stwierdzenia korzystania w sposób powodujący zachwianie lub przeciążenie systemów teleinformatycznych eBOK.

 

Rozdział VI. REKLAMACJE
 1. Użytkownicy są uprawnieni do składania reklamacji dotyczących działania eBOK. Reklamacje mogą być kierowane do Immobilis poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w eBOK lub inny dostępny dla Użytkownika sposób (pisemnie, poprzez email lub osobiście w siedzibie Immobilis).
 2. Reklamujący powinien przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne uzasadniające reklamację. W przeciwnym razie termin rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
 3. Immobilis rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wpływu.
 4. Rozpatrując reklamacji Immobilis opiera się na obowiązujących przepisach prawa oraz postanowieniach Regulaminu. O rozstrzygnięciu reklamacji Immobilis powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie lub przez eBOK.

 

Rozdział VII. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. W przypadku wystąpienia błędu w systemie eBOK, Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Immobilis poprzez wysłanie do niego wiadomości poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w eBOK.
 2. Immobilis nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wprowadzone dane w formularzu zgłoszeniowym przez Użytkownika oraz za dyspozycje złożone przez Użytkownika zrealizowane za pomocą eBOK.
 3. Immobilis nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Użytkownika i danych aktywacyjnych osobom trzecim.
 4. Immobilis nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia Loginu oraz Hasła przez osoby trzecie, które mogą polegać na realizacji dyspozycji złożonych w eBOK przez osobę nieuprawnioną.

 

Rozdział VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją usługi eBOK są dostępne w zakładce Polityka prywatności na stronie internetowej Immobilis.

 

Rozdział IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Użytkownik będący Konsumentem oraz osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w tym wspólnik spółki cywilnej, która zawarła Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością nie mającą jednak dla niej zawodowego charakteru, w celu innym niż na potrzeby gospodarstwa domowego ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia jego zaakceptowania, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, należy poinformować Immobilis o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie może być złożone za pomocą wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 3. W przypadku odstąpienia od umowy oświadczenie usług drogą elektroniczną, umowę uważa się za niezawartą.
 4. Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie bez podawania przyczyn. Stosowne oświadczenie może być złożone w każdej formie i nie wywołuje jakichkolwiek skutków finansowych. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie oznacza zakończenia innych stosunków prawnych Użytkownika z Immobilis, jeżeli istnieją.
 5. Immobilis zobowiązany jest usunąć Konto eBOK w terminie 7 dni po wpłynięciu do niego żądania od Użytkownika. Do tego czasu Konto eBOK jest aktywne.

 

Rozdział X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie spory wynikłe w związku ze świadczeniem Usługi, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks cywilny oraz Ustawa.